Taklitlerin Ekonomiye Etkisi

Türkiye’de fikri hakların yoğun olduğu endüstrilerin ekonomik performansı ve kalkınmaya etkisi incelenecek

Taklitlerin ekonomiye etkisi: Türkiye’de fikri hakların yoğun olduğu endüstrilerin ekonomik performansı ve kalkınmaya etkisi incelenecek. Bu kapsamda da taklit ve korsan endüstrinin istihdam ve Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH) etkisi ile vergi kaybının tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Türk Patent Enstitüsü (TPE) koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2015-2018 dönemini kapsayan “Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile “fikri hakların korunması ve kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri haklar sistemi oluşturularak, söz konusu hakların ve ürünlerin kalkınma sürecine katkısını artırmak” amaçlanıyor.

Plana göre, sınai mülkiyet mevzuatının AB ile uyumu ve TPE idari kapasitesinin artırılması için TBMM gündeminde olan kanun tasarısının yasalaşması sağlanacak. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik öngören kanun taslağının yasalaşma süreci başlatılacak.

TPE bünyesinde yargı kararları, konular bazında elektronik ortamda sınıflandırılacak ve uzmanlarla paylaşılacak. Fikri haklarla ilgili Yargıtay ve yetkili mahkeme kararlarının ortak veri tabanında toplanması sağlanacak.

Mahkemelerin TPE ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü veri tabanlarına erişimi sağlanarak anlık bilgi sorgulama imkanı sunulacak. Transit geçiş konusundaki Gümrük Kanunu, sınai haklarla ilgili gümrük uygulamalarına ilişkin hüküm içeren bütün yasal düzenlemeler ve yargı kararları ile birlikte değerlendirilerek ortak bir politika belirlenmesine yardımcı olunacak.

Fikri haklar alanındaki uyuşmazlıklar bakımından alternatif çözüm yolları ve arabuluculuk sistemi teşvik edilecek.

Kolluk birimlerinin etkinliği artırılacak

Kolluk birimlerinin etkinliğini artırmak için İl Denetim Komisyonlarına Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılması ve Maliye Bakanlığının denetimlerde etkin rol alması sağlanacak. İhtisas mahkemelerinin sayısını artıracak HSYK, fikri haklar uyuşmazlığının belirli sayıda olduğu illerde ihtisas mahkemesi kurulacak.

Kolluk birimlerinin etkinliğini artırmak için teorik, uygulamalı ve koordinasyon ağırlıklı eğitimler düzenlenecek. İl denetim komisyonlarının korsanlıkla mücadeledeki etkinliğinin artırılmasına yönelik iyileştirme alanları tespit edilecek. Korsan faaliyetlerle mücadelede il denetim komisyonlarının etkin ve anında denetim yapabilmesi ve suçun delillendirilmesi için gerekli teknik cihaz ve araçlar temin edilecek.

Destekler yeniden yapılandırılacak

Fikri haklar alanında devletçe sunulan teşvik sistemlerin mevcut durum ve etki analizi yapılacak, teşvik rehberi hazırlanacak. Fikri haklara yönelik destekler ticarileşme odaklı yeniden yapılandırılacak.

Üniversiteler bünyesinde geliştirilen fikri ürünler için tescil başvurusu ve elde edilen hakların sürdürülmesi için gerekli mali kaynağın teminine yönelik çalışma yapılacak. Üniversitelerde Ar-Ge ve diğer oluşturucu faaliyetleri özendirmek amacıyla döner sermaye mevzuatı ve vergi mevzuatı kapsamında fikri hakların ticarileştirilmesinden elde edilen gelirlerden yapılan kesintilerde azaltma yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecek. Uygun görüldüğü takdirde belirlenen oranlarda azaltma için gerekli mevzuat çalışması yapılacak. “KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı” ile “Tasarım ve Sınai Mülkiyet Hakları Destekleri”nin bilinirliği artırılacak. TPE tarafından Teknoloji Transferi Platformu oluşturulacak.

Taklit ve kaçağın vergi kaybı incelenecek

Taklitlerin ekonomiye etkisi hususunda vergi kayıpları incelenecek. TPE ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Kalkınma, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle fikri hakların yoğun olduğu endüstrilerin ekonomik performans ve kalkınmaya etkisi incelenecek. Türkiye’de patent, marka, tasarım, coğrafi işaret ve telif haklarının yoğun olduğu sektörlerle, taklit ve korsan endüstrisinin istihdam ve GSMH’ye etkisinin tespitine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu alandaki vergi kaybı da belirlenecek.

Fikir ve sanat eserleri üretimine ilişkin istatistiki verilere kaynak oluşturacak ekonomik göstergelerin belirlenmesi ve istatistiki verilerin raporlanması sağlanacak.

Fikir ve sanat eserleri veri tabanı oluşturulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca fikir ve sanat eserleri veri tabanı oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında telif hakları konusunda farkındalık seviyesi artırılacak. “Bandrol Uygulaması” hakkında ayrıntılı bilgi veren kitapçıklar hazırlanacak. İlk ve ortaöğretim programları ile üniversitelerin ders programlarında inovasyon ve fikri haklara ilişkin konulara yer verilecek.

Belirli gün ve haftalar programına “26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü” eklenecek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TPE tarafından “Fikri Haklar Akademisi” kurulacak.

Marka – Patent hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent