10 Maddede KOBİ’ler İçin Patent Stratejileri

patent

Patent Stratejileri – Dünyada patent başvuruları her geçen gün artmaktadır. Ülke olarak KOBİ’ler ve üniversiteler başta olmak üzere patent sayılarını arttırmamız ve patent tescilinde öne geçmemiz gerekmektedir. Böylelikle her bir KOBİ patent stratejisi ile bulunduğu sektörde değer üretmiş olur ve rakip firmaların  bu alana girmesini engellemiş olur. Bu da KOBİ’ye bulunduğu alanda büyük avantaj sağlamaktadır. 

 

KOBİ’ler patent stratejisini belirlerken izlemesi gereken adımlar vardır. Birinci olarak KOBİ’ler patent tescil çalışmaları için teknolojiye yatırım yapmalıdır. AR-GE faaliyetleri için gerekli ekipmanları sağlamalıdır. Çalışanlarına gerekli eğitimleri alarak ve destekleri sağlayarak buluş üretmenin önünü açmalıdır. İkinci olarak kendisine uygun bir patent stratejisi belirlemelidir. Bu strateji şirketin veya işletmenin amaçlarına uygun bir şekilde belirlenmelidir. Katma değeri yüksek olan sektörler öncelik olarak belirlenmelidir. Üçüncü olarak süreci daha iyi yönetebilmek için fikri mülkiyet politikası benimsemelidir. Fikri mülkiyet politikası kanunla paralel olmalıdır. Burada en önemli unsurlardan biri fikri mülkiyet politikasının doğru bir şekilde uygulanabilmesi için tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir. Her bir çalışan patent hakkından başlayarak buluşların patentlenebilirlik adımına kadar olan tüm süreç hakkında bilgilenmelidir. Dördüncü olarak tekniğin bilinen durumuna hâkim olmak ve patent araştırması yapmaktır. Patent araştırması rakipleri ve piyasayı takip etmek, hedefleri belirlemek noktasında önemli role sahiptir. Beşinci adım ise lisanslamadır. Lisanslama ile KOBİ’ler elde ettiği patent hakkıyla farklı firmalara buluşunu kiralayarak gelir elde edebilmektedir. 

 

KOBİ’lerin patent stratejilerini belirlerken izlemesi gereken 10 madde aşağıdaki gibidir.

  1. İyi Bir Buluş
  2. Fikri ve Sınai Mülkiyet Prosedürü
  3. Patent Ön Araştırma
  4. Patent Keşif/İzleme
  5. Patent Başvuru Stratejisi
  6. Patent Vekilleri İle İletişim
  7. Lisanslama
  8. Patent Değerleme
  9. Ortak Ar-Ge Projelerinde Fikri Mülkiyet
  10.  Faaliyet Serbestliği Araştırması

 

1. İYİ BİR BULUŞ

Patent tescilinde en önemli ilk iki kriter iyi bir buluş ve buluşçudur. İyi bir buluşçu da olması gereken özellikler; buluşa gereksinim duymasını anlamak, gözlem yapmak, bilgi sahibi olmak, beyin fırtınası yapmak, empati kurmak, hayalci olmak, soru sormak ve cesaretli olmaktır. 

2. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET PROSEDÜRÜ

Sınaî Mülkiyet genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Sınai Mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları; eser, marka, buluş sahibinin ticari haklarını koruyan haklardır.

3. PATENT ÖN ARAŞTIRMA

Patent araştırması patent ya da faydalı ürün – model başvuru yapmadan önce ön araştırma yapmayı ifade etmektedir. Bu bakımdan modelle ilgili dünyanın herhangi bir yerinde daha önceden bir patent başvurusu yapılıp yapılmadığını öğrenmek amacıyla yapılmaktadır.

4. PATENT KEŞİF/İZLEME

Patent izleme, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kamuoyunun bilgi ve itirazına açılan patent bülteninde buluşa benzer patent başvurularının var olup olmadığının tespit edilmesi sürecidir.

 

5. PATENT BAŞVURU STRATEJİSİ

Patent başvuru stratejisi, KOBİ’lerin tescil başvurusu yapmadan önce belirlemeleri gereken önemli unsurlardandır. KOBİ’ler patent başvuru stratejilerini doğru bir şekilde belirleyerek tescil öncesinde ve sonrasında sorun yaşamadan patentlerini kullanmayı amaçlamaktadırlar.

6. PATENT VEKİLLERİ İLE İLETİŞİM

Patent başvurusunda patent vekilleri ile çalışmak büyük önem taşımaktadır. Buluşunuzun ön araştırma sürecinde, patent başvuru sürecinde ve başvuruya ilişkin teşviklerin öğrenilmesi sürecinde patent vekilinin yönlendirmesine ihtiyaç duyulur. Sorunsuz bir şekilde süreci yönetebilmenin en etkili yolu patent vekilleri ile çalışmaktır.

7. LİSANSLAMA

Sınai mülkiyet haklarının ya da fikir haklarının belirli koşullar kapsamında ve bir ücret karşılığında satılması işlemi lisans olarak adlandırılır. Patent devri için patent sahibi ile devralacak kişi ya da kurum arasında bir sözleşme yapılması gerekmektedir.

8. PATENT DEĞERLEME

Bir patentin oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespiti işlemidir. Bir patentin yarattığı veya yaratacağı değeri hesaplarken; buluşun hukuki durumu, pazar durumu ve teknolojik durumu, finansal değerleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

9. ORTAK AR-GE PROJELERİNDE FİKRİ MÜLKİYET

Birden   fazla  şirket  ya  da  kurumun  müşterek  olarak  yürüttükleri, ortak Ar-Ge Projelerinde Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasıdır. Ar-Ge Projelerinde oluşabilecek sorunların çözümü teknik, finansal ve  hukuki  olarak  önemli  bir  konudur.  Bu  hakların  paylaşımları çeşitli sözleşmelerle çözülmektedir.

10. FAALİYET SERBESTLİĞİ ARAŞTIRMASI

Patent ve faydalı model temelde; yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlar için bir belgelendirme sistemidir ve başvuru sahibine, üçüncü şahısların bahsi geçen buluşu üretmesi, kullanması, satması, dağıtması veya ithal etmesini engelleme hakkı verir. Patenti alınan bir ürün izinsiz olarak kullanılırsa patent sahibi,  hak ihlali yapan kişi ya da kurumu mahkemeye verme hakkına sahiptir. Bu sebeple firma portföyünüze katmak istediğiniz yeni ürünlerin patent koruması altında olup olmadığının tespitinin yapılması ile patent sahiplerinin firmanıza uygulayacağı yasal yaptırımlardan kurtulabilirsiniz. Bunun için kullanılan yöntem Faaliyet Serbestliği Araştırması (Freedom To Operate) olarak tanımlanır ve firmanız bünyesinde yeni kullanılacak araçlardan, üretim yöntemlerine ve nihai ürüne kadar tüm adımlarda patent ile korunan bir buluşun yer alıp almadığı konusunda ayrıntılı bir rapordur. Faaliyet Serbestliği Araştırması (Freedom To Operate) ile üretim, satış gibi ticari faaliyetler yapacağınız ülkenin coğrafi sınırları içerisinde patent korumasına sahip firma ve buluşların bir listesini,  faaliyetlerinizin hangi unsurları içermesi durumunda ihlal ile karşılaşabileceğinizi, hangi unsurların faaliyet serbestisi olduğunu bilerek doğru adımlar atabilirsiniz.

Kısaca özetlemek gerekirse, KOBİ’lerin patent stratejilerini belirlerken dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. KOBİ’nin fikri mülkiyet yetkinlik ölçümünün belirlenmesi, KOBİ’nin inovasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi, ticarileştirme pusulasının hazırlanması gibi adımlar önem taşımaktadır. Bunlara farklı bir ekleme yapmak gerekirse de KOBİlerin üniversitelerle eşleştirilmesinin yapılmasıdır. KOBİler üniversitelerle işbirliği içerisinde fikirlere yatırım yapmalıdır. Bu sayede üniversitelerden çıkan patent sayıları da artmış olacaktır.

 

Patent stratejilerini belirlemek isteyen KOBİ’ler buluşlarının koruma alanlarını belirlerken patent vekilleri ile çalışmalıdır. Her geçen gün büyüyen pazarda ürünlerini en iyi şekilde koruma altına almalıdırlar. Bizler de Efor Patent ailesi olarak sizlere güvenilir hizmet vermeyi ilke edinmekteyiz. 21 yıllık tecrübemiz ile her zaman yanınızdayız. TURKPATENT

Tescilleyin sizin olsun.