Tanınmış Marka Tescili: En Etkili Marka Korumasıdır.

Marka Tescil

Tanınmış Marka Tescili Güçlü Bir Rekabet Avantajıdır

Tanınmış marka tescili ile tüm sınıflarda marka tescil hakkı kazanılmış gibi olası benzer marka başvuruları en etkin şekilde engellenmiş olur. Tanınmış markalar, toplumda ulaştıkları tanınmışlık nedeniyle, marka taklitçilerine karşı daha kapsamlı bir koruma elde ederler. Ayrıntılı olarak bakılırsa; tescilli bir markanın aynısı ya da benzeri farklı bir mal ve hizmet grubunda tescil edilebilirken; “Tanınmış bir markanın aynısı ya da benzeri bir marka, farklı bir sektörde faaliyet gösterse dahi tescil edilemez.”

Bir marka sahibinin markasının tanınmış marka olması önemli bir prestij göstergesidir. Tanınmış marka sahiplerinin herhangi bir davada marka haklarına tecavüz iddiasını ispat edebilmeleri, markalarına taklit girişiminde bulunan bir kimsenin kötü niyetini kanıtlamaları daha kolaydır. Ayrıca, tanınmış marka sahiplerinin taklit marka sahibine karşı açacakları bir davada tazminat davasında uğradıkları zararlarının büyüklüğünü kanıtlamaları alelade marka hakkı sahiplerine göre daha kolaydır. “Tanınmış marka hakkı” Dünyada ilk kez sınai mülkiyet haklarının korunması konusundaki ilk uluslararası sözleşme olan Paris Sözleşmesi ile, ülkemizde ise Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kurulmasının hemen ardından,1995 yılında gündeme gelmiştir. Tanınmış markalar, toplumda ulaştıkları tanınmışlık nedeniyle, marka taklitçilerine karşı daha kapsamlı bir koruma elde ederler. Ayrıntılı olarak bakılırsa; tescilli bir markanın aynısı ya da benzeri farklı bir mal ve hizmet grubunda tescil edilebilirken; “Tanınmış bir markanın aynısı ya da benzeri bir marka, farklı bir sektörde faaliyet gösterse dahi tescil edilemez.” Marka sahibinin böyle bir marka başvurusuna itirazda bulunmasına gerek kalmadan, Türk Patent ve Marka Kurumu re’sen tanınmış markanın aynısı ya da benzeri olan bir markayı reddeder. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu TBMM ‘de 22.12.2016 kabul edilerek, 29944 Sayılı Resmi Gazetede 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun Marka tescili ret nedenlerini  6. bendinin 4. ve 5. maddesinde; (4) Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir. (5) Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin büyük kurumlarından birisi olan “İGDAŞ” ve Türkiye’nin önde gelen bilgisayar markası “MONSTER” ın tanınmış marka tescil işlemleri Efor Patent tarafından yapılmıştır.

 

Tanınmış Marka Hakkı Kazanmış Bazı Yerli Markalar Aşağıda Bilgilerinize sunulmuştur

ÇAYKUR, VESTEL, SELPAK, AYGAZ, SABANCI, ÇALIK, KESKİNOĞLU, BALPARMAK, TÜBİTAK, HACIBEKİR, DALAN, BEKO, ARÇELİK, PINAR, ÜLKER, SANKO, SOLO, POLİSAN, AYTAÇ, DAMAT, HAYAT, KİĞILI, DİMES, ECZACIBAŞI, AKBANK, PEGASUS…

Tanınmış Marka Hakkı Kazanmış Bazı Global Markalar Aşağıda Bilgilerinize sunulmuştur

APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, HSBC, NESTLE, MERCEDES, BMW, SEIKO, FORD, 3M, NIVEA, COCA-COLA, LEVI’S, LOREAL, SONY, BOSCH, ADIDAS, ARMANİ, MAZDA, BENETTON, NIKE, NUTELLA, NESCAFE, CHANEL, CAT, EPSON, SWATCH, PIERRE CARDIN…. Türkiye’deki tüm tanınmış marka başvurularını ve tescillerini aşağıdaki Türk Patent ve Marka Kurumu Marka araştırma linkinden görebilirsiniz:

>> Özel Korunan Tanınmış Markalarda Arama 

MARKALARIN TANINMIŞLIK DÜZEYLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR VE UYGULAMASI

Türk Patent ve Marka Kurumu, Markalar Dairesi Başkanlığı, İlgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak” ile de görevlendirilmiştir. Markalar Dairesi Başkanlığı, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, markanın, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirir. 1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi), 2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?) 3. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir? 4. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye’deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.) 5. Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.) 6. Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında , verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.) 7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir? 8. Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları. 9. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.), 10. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu? 11. Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı? 12. Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir’? 13. Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir? 14. Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek:sadece “gazozlar” için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.) 15. Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır? 16. Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu? 17. Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek:araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi? 18. Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge. Marka– Patent hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent