Diger Marka Hizmetleri

Anasayfa » Diger Marka Hizmetleri

Diğer Marka Hizmetleri

Marka sahibi ile ilgili aşağıda listelenen değişiklikler TÜRKPATENT siciline kayıt edilerek yayınlanmalıdır.
Yapılan her işlem için değişikliği gösteren resmi evrakın ibrazı ve işlem ücreti ödenmektedir.

 

 • Marka Yenileme
 • İtiraz ve Davalar
 • Marka Devir
 • Unvan ve Nev’i Değişikliği
 • Adres Değişikliği
 • Marka Logo Tasarım
 • Şirketlerin Birleşmesi/Bölünmesi
 • Miras Yolu ile İntikal
 • Lisans İşlemi

 

Marka Yenileme

Marka koruma süresi 10 yıldır ancak başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık periyodlar halinde yenilendiği takdirde bu koruma sınırsız süre uzatılabilir. Koruma süresinin uzatılması için Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yenileme işlemi yapılması gerekir.

Yenileme başvurusu, marka koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir. Bu süre içinde yenilenmeyen markaların koruma süresi sona erer. Yenileme talebinin tamamlanması ile birlikte, TÜRKPATENT tarafından marka yenileme belgesi hazırlanır. Efor Patent, müvekkillerinin marka yenileme süreleri takip etmekte ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.

 

İtiraz ve Davalar 

Her ay Resmi Marka Bülteni’nde 2 aylık süre ile 3. şahıs itirazları için yayınlanan marka başvurularının takip edilmesi, benzer ürün/hizmetler için başvurusu yapılan benzer/aynı markaların tespit edilmesi ve “nispi red nedenleri” kapsamında mevcut marka haklarına dayanarak itiraz edilmesi ve karıştırılma ihtimali nedeniyle markaların reddinin talep edilmesi mümkündür. 3. kişiler adına başvurusu yapılan markalara karşı yapılacak itirazlara ilişkin görüşler ve itiraz dilekçeleri, hukuk bölümü avukatlarımız tarafından hazırlanıp takip edilir.

Benzer şekilde, Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurum itirazı haklı görürse, kararını değiştirir. Kurum itirazı reddederse, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararlarına karşı, bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde, yetkili mahkemede dava açılabilir. Dava hem TÜRKPATENT’e hem de marka tescil başvurusunda bulunan ya da itiraza rağmen başvurusu tescil edilmiş kişiye karşı açılır. Efor Patent’in uzmanlaşmış kadrosunda sadece bu konuya odaklı çalışanları sizlere hizmet vermektedir.

 

Devir

Marka, tescil edilen veya başvuruda bulunulan mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilmektedir.

Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

• Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi
• Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
• Vekaletname

 

Unvan ve Nev’i Değişikliği

Bir marka sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde bu değişikliğin TÜRKPATENT Sicile kaydedilmesi için aşağıda sayılan belgeler ile beraber Kuruma başvuruda bulunulması zorunludur:

• Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya yetkili mercilerce onaylanmış belge ile unvan veya nev’i değişikliğini gösterir belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi

Unvan veya nev’i değişikliğinin Sicil kaydı marka sahibi adına kayıtlı tüm sınai mülkiyet haklarına uygulanmaktadır.

 

Adres Değişikliği

Bir marka sahibinin adresinin değişmesi halinde bu değişikliğin Sicile kaydedilmesi için talep formu ile birlikte Kuruma başvuruda bulunulması zorunludur. Adres değişikliğinin Sicile kaydı, marka sahibi adına kayıtlı sınai mülkiyet haklarının tamamına uygulanmaktadır.

 

Marka Logo Tasarımı

Olumlu bir marka algısı yaratmak, bir ürünü veya kurumu markalaştırmak için iletişim stratejisi uygulamalarının geliştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, markanın rakiplerinden farklılaşması, pazardaki rakip markalara karşı gücünü artırması, hedef kitlesi ile duygusal bağ kurarak müşteri sadakati geliştirmesi amaçlanmalıdır.

Ürün ve hizmetlerin iletişimi aracılığıyla rasyonel ve duygusal faydaları algılatarak müşteri sadakati yaratmayı ve böylece markanın rakipler arasında sürdürülebilir farklılaşması hedeflenmelidir.

İyi bir pazarlama stratejisi ise sağlam temeller üzerine oturtulmuş güçlü bir kurumsal kimlik ile gerçekleşir. Kurumsal kimlik; o kurumun felsefesini, hizmet anlayışını, istihdam edilen personel ve ürün kalitesini, müşteri portföyünü, çalışma stratejisini temsil eder. Bunun görsel olarak ifadesi ise grafiksel kurumsal kimlik çalışmaları ile hedef kitleye aktarılabilir.

 

Şirketlerin Birleşmesi/Bölünmesi

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması zorunludur:

• Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
• Ücretin ödendiğini gösterir bilgi
• Vekaletname

 

Miras Yolu ile İntikal

Tescilli bir marka miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

• Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
• Ücretin ödendiğini gösterir bilgi
• Vekaletname

 

Lisans İşlemi

Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.
Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir.
Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

• Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu
• Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi
• Ücretin ödendiğini gösterir bilgi
• Vekaletname

Patent, marka tescili, marka sorgulama, patent sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Efor Patent

  Marka Sorgulama Formu

  Efor Patent uzman ekibi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

  ŞİMDİ ARAYIN
  +90 (212) 211 4 211