AR-GE ve İnovasyon 750.000.TL Ye Kadar Destek!

Savas_GUMUS

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile; araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmeleri teşvik edilecektir. AR-GE ve İnovasyon Desteğinden yararlanmak için ilgili KOSGEB Birimine proje başvurusu yapılması ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması esastır. 

Ar-Ge’nin hedefleri, mevcut ve yeni temel yetkinlikleri geliştirmek, mevcut ve yeni ürünleri ilerletmek ve buluş ve yenilik yoluyla mevcut ve yeni iş süreçlerini geliştirmektir.

Ar-Ge süreci, ürün ve süreç farklılaşmasını sağlayan araçtır. İnovasyon, tipik olarak yeni ve farklı olarak algılanan, uygulanmış ve hatta ticarileştirilmiş fikirler, ürünler, hizmetler veya süreçler olarak tanımlanır. Araştırma ve geliştirme genellikle tek bir kavram olarak düşünülse de, ancak gerçekte bunlar biraz farklı süreçlerden oluşmaktadır. Araştırma, tipik olarak bilim odaklı olarak kabul edilirken; geliştirme, bilimi ticari ürün ve hizmetlere çevirme sistemdir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı için yapılan proje başvurusu, bilgi, belge ve şekil yönünden kontrole tabi tutulur ve uygun bulunan başvurular değerlendirilmek ve karar alınmak üzere KBS üzerinden kurula sunulur.

Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; proje kabul edilebilir, reddedilebilir, proje konusu ile ilgili üniversite öğretim elemanından görüş talep edilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde 1 defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.

Değerlendirme sonucu, başvuru sahibine KBS üzerinden bildirilir.

Projesi kabul edilen girişimci destekten yararlanmak için işletmesini kurar.

Program kapsamında yararlanıcılar idari, mali ve hukuki taahhütleri içeren taahhütnameyi KBS üzerinden onaylar.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programına Verilen Destekler

Kira Desteği

Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan arge desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 TL olmak üzere toplam 30.000 TL, teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL geri ödemesiz kira desteği verilebilir

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; yararlanıcıya geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300.000 TL destek sağlanır.

Personel Gideri Desteği

Personel gideri desteği kapsamında, projede çalışan personel, işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve projede görevli bir ortağı için geri ödemesiz olarak %100 destek sağlanır. Personel giderleri için; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu programın uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutarda destek sağlanır. Desteklenecek personel sayısına, niteliğine ve süresine Kurul karar verir. Personel Gideri Desteği için yeni istihdam şartı aranmaz. Desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000 TL’dir.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Geliştirme Desteği

İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Başlangıç Sermayesi Desteği

Bu destekten; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım giderleri için verilir. Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 TL olup, destek oranı % 100’dür.

Programın İzlenmesi Ve Değerlendirmesi

Programın izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür. Program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları

Destek Programının Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer. Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.

Ar-Ge İnovasyon Desteği Ödeme Detay Tablosu

Efor Patent Genel Müdürü Savaş GÜMÜŞ, “Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ”  ile ilgili genel değerlendirmelerinde şöyle açıklama yaptı:

Yarının zengin şirketlerini veya ülkelerini görmek istiyorsak, Bugünün AR-GE harcamalarına bakmalıyız! Hedefimiz, “Made in Turkiye / Türkiye’de üretilmiştir” olmamalı. Hedefimiz, “Designed in Turkiye / Türkiye’de tasarlanmıştır” olmalıdır. Akıllıca yapılan AR-GE ve Markalaşma stratejileri geri dönüşü çok yüksek yatırımlardır. İhracatçı bir şirket olmak gittikçe daha önemli hale geldiğinden sadece  TURKPATENT tescili ile ülkemizde koruma alma yetersizdir. Dış ticaret hedefinde olunan tüm ülkelerde sınai hakların tescili yapılmalıdır.

Efor Patent ekibi olarak müşterilerimize fikri ve sınai mülkiyet haklarının Türkiye’de ve tüm dünyada tescili ve hukuki olarak korunmasında güvenilir çözüm ortağı olarak 20 yılı aşkın süredir hizmet veriyoruz.” dedi.