Bitki Türleri Tescili

Yeni Bitki Türleri Tescili

Bitki Türleri Tescili (Islahçı Hakkı): Türkiye’de geliştirilen yeni bitki türleri, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunması Hakkında 5042 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik ile korunmaktadır. (Resmi Gazete Sayısı: 25551  – Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik)

Bu kanun, tüm bitki türlerini kapsamaktadır. Koruma, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Islahçı Hakkı Belgesi ile sağlanmaktadır.

Amaç, bitki çeşitlerinin geliştirilmesinin özendirilmesi, yerli ve karşılıklılık ilkesi uyarınca yabancı ıslahçıların korunmasıdır. Islahçı hakkı tescilinden itibaren 25 yıl koruma sağlar . Ağaç, asma ve patateslerde ise  30 yıl koruma sağlar.

Yeni Bitki Türleri Tescil Prosedürü (Islahçı Hakkı Alınması Aşamaları) 

İnceleme

İnceleme yapılarak ıslahçı hakkı verilmesi için başvurusu yapılan çeşidin yeni sayılıp sayılmadığı, başvuru sahibinin, ıslahçı hakkı verilmesi talep edilen çeşit ile ilgili başvuru hakkına sahip olup olmadığı veya başvuruya yetkili olup olmadığı, çeşit için önerilen ismin uygun olup olmadığı kriterlerine göre incelenir. İsmin uygun bulunmaması halinde, durum başvuru sahibine bildirilerek bir aylık süre içinde yeni bir isim önermesi beklenir.

Yayın

İnceleme komisyonu başvuruda herhangi bir eksikliğin olmadığına karar verirse ıslahçı hakkı başvurusunu kabul ederek her başvuru dosyası için bir başvuru numarası verir. Başvuru dosyasının Genel Müdürlüğe verildiği tarihi başvuru tarihi olarak kesinleştirir. Başvurunun kütüğe kaydedilmesinden sonra 30 gün içinde Bitki Çeşitleri Bülteninde yayınlanmaktadır.

İtiraz

Başvurunun bültende ilan edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, çeşidin yeni, farklı, yeknesak (Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik göstermesini veya yeterince homojen olması) ve durulmuş (Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalmasını) olmadığı gerekçesiyle veya başvuru sahibinin hak sahibi olmadığı veya çeşit için önerilen ismin uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz edilebilir. Başvuruya itiraz edenler, itirazlarında öne sürdükleri gerekçelerin bilgi ve belgelerini Genel Müdürlüğe itirazlarıyla birlikte vermek zorundadır.

Başvuruya gelen itiraz dosyası ekleri ile birlikte bir kurul tarafından incelenir. Gelen itiraz başvuru sahibine bildirilir. Genel Müdürlük, başvuru sahibinin itiraz karşısında başvuruyu devam ettirip ettirmeyeceğini ya da başvuru şartlarında değişiklik yapıp yapmayacağını bildirmesi için üç aylık süre tanır. Başvuru sahibi başvurusunu devam ettireceğini ya da gerekli değişiklikleri yaparak başvuruya devam edeceğini bildirmesi halinde her iki durum da itiraz sahibine bildirilir. İtiraz sahibi itiraz konularını değiştirmeden itiraza devam edip etmeyeceğini 30 günlük süre içinde bildirmek zorundadır. Başvuruya itiraz eden, verilen otuz günlük süre içinde itirazından vazgeçmeyeceğini bildirirse;

a) itiraz; çeşidin bitki türünün yeni olmadığı, başvuru sahibinin hak sahibi olmadığı veya çeşit için önerilen ismin uygun olmadığı iddiasına dayanıyorsa, Genel Müdürlük, itiraz edilen konularla ilgili inceleme başlatır.

b) Başvuruya itiraz çeşidin farklı, yeknesak ve durulmuş olmadığı iddiasına dayanıyorsa, kuruluş bu konulardaki itirazlarla ilgili incelemeyi çeşidin teknik bakımdan incelenmesi sırasında yapar.

c) Başvuru sahibinin gerçek hak sahibi olmadığı iddiasına dayanıyorsa; itirazın Genel Müdürlük tarafından incelenmesi sonucunda, başvuru sahibinin gerçek hak sahibi olmadığı kanısına varılırsa; Genel Müdürlük itirazı kabul ederek itirazın kabulüne ilişkin kararı başvuru sahibine ve itiraz edene tebliğ eder.

Bitki Türleri Tescili – Teknik Bakımdan İnceleme

Çeşidin teknik incelemeye alınmasının uygun görülmesinden sonra, çeşidin belirtilen botanik sınıfa ait olduğunun teyit edilmesi, çeşidin farklı, yeknesak ve durulmuş olduğunun tespit edilmesi işlemleri yapılır. İncelemenin uygulama şartları kuruluşça belirlenir ve inceleme kuruluşun gözetimi altında yapılır. Teknik inceleme için gerekli olan FYD testleri ve diğer testler UPOV Sözleşmesine taraf ülkelerden birisinde o ülkenin yetkili kuruluşu tarafından yapılmış ise test sonuçlarının Bakanlığa verilmesi kaydıyla, teknik inceleme bu testlerin sonuçlarına dayandırılabilir. Ancak, bu testler Türkiye ile aynı veya benzer tarımsal iklim şartlarına sahip ülkelerde yapılmış olmalıdır.

Başvuru sahibi belirtilen miktarda test materyalini başvurunun bültende yayımlanmasından sonra en çok otuz gün içinde teknik incelemeyi Genel Müdürlük adına yapan kuruluşa teslim eder. Test materyallerinin miktarları Bakanlıkça belirlenir. Çeşide ait numuneden alınan test materyali, FYD testlerinde kullanılmak üzere ayrılır, geriye kalan test materyali şahit numune olarak saklanır.

Teknik incelemeyi Genel Müdürlük adına yapan kuruluş, çeşide ait özelliklerin belirlenmesinin yeterli olduğu kanısına varırsa, farklılık, yeknesaklık, durulmuşluk hususlarının tespitini içeren bir inceleme raporu ile FYD test sonuçlarına göre hazırlanan çeşide ait özellik belgesini Genel Müdürlüğe gönderir.

Islahçı Hakkının Tescili ve İtirazı

Teknik inceleme sonrasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü nezdinde oluşturulan tescil komitesinin oylaması sonucunda tescil belgesi verilmesi kesinleşir. Tescil komitesi inceleme raporunu yeterli bulmazsa başvuru sahibine bilgi verir ve tamamlayıcı incelemeleri Bakanlık kendisi yapar veya yaptırır. Ret veya kabul kararı alınıncaya kadar yapılan tamamlayıcı incelemeler teknik incelemelerin bir devamı olarak kabul edilir.

Yeterli oyun çıkması halinde isim verilir ve bu isimle çeşidin ıslahçı hakkını tescil ederek kütüğe kaydeder ve ilân edilmek üzere bültende yayımlanır.

Korunan çeşitle ilgili ıslahçı hakkının tescili, tescil tarihinden itibaren otuz gün içinde bültende ilân edilir.

Tescile İtiraz

Islahçı hakkı tescilinin bültende ilân edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde, üçüncü kişiler tarafından, tescil işlemlerde eksiklikler yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulunulabilir. Genel Müdürlük, ıslahçı hakkının tescili ile ilgili olarak yapılan itiraz dilekçesi ve eklerinin bir örneğini hak sahibine ve Islahçı Hakkı Tescil Komitesine göndererek, hak sahibinin itiraz ve gerekçeleri hakkındaki görüşlerini otuz gün içinde gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirmesini ister. Islahçı Hakkı Tescil Komitesi, itiraz edenin dilekçesini ve ekinde yer alan bilgi ve belgeleri inceleme sonucunda, ıslahçı hakkının verilmesi ile ilgili olarak işlemlerin yerine getirilmediği veya bu işlemlerin herhangi birinde önemli bir eksiklik yapıldığı kanısına varırsa, konu ile ilgili raporu Genel Müdürlüğe gönderir.

Genel Müdürlük, Islahçı Hakkı Tescil Komitesinin görüşleri doğrultusunda ıslahçı hakkı tescili ile ilgili işlemin geçersizliğine ve eksikliğin yapıldığı safhaya kadar geriye dönülerek işlemlerin yeniden yapılmasına karar verir. Genel Müdürlük, inceleme sonucunda itirazı uygun bulmadığı takdirde, ıslahçı hakkı tescili ile ilgili yapılan itirazı reddederek durumu itiraz edene ve hak sahibine bildirir.

Efor Patent | Tescilleyin Sizin Olsun!