Gümrük Marka Koruma

Marka Tescil

Gümrük Marka Koruma

 

Markanızı Gümrüklerde Taklitlerinize Karşı Koruyoruz

Gümrük Marka Koruma ile taklit ürünlerin gümrüklerde geçişini engellemek ve olası ticari kayıplarınızın önlemek için koruma kapsamınızı “Gümrük Kanunu” ile genişletebilirsiniz.

Gümrük Kanununu uygulama yönetmeliği, Madde 104(1)’de “Hak sahibinin başvurusu üzerine fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması gümrük idaresince yapılır” hükmü bulunmaktadır. Gümrüklerde durdurulan taklit ürünlerin marka hakkınızı ihlal ettiği kesinleştiğinde; Madde 111 hükümlerine göre imha edilmesi, niteliğinin değiştirilmesi veya müsaderesi ile anında işlem yapılması mümkün olabilmektedir. Markanızı koruma altına almak için yapılan işlemlere marka tescil denir. Markanızı taklitlerine karşı gümrüklerde de korumak için profesyonel danışmanlarımız sizin için Efor sarfetmeye hazır. Gümrük Kanununu uygulama yönetmeliği, Madde 104(1)’de “Hak sahibinin başvurusu üzerine fikri ve sınai hakları ihlal eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması gümrük idaresince yapılır” hükmü bulunmaktadır. Gümrüklerde durdurulan taklit ürünlerin marka hakkınızı ihlal ettiği kesinleştiğinde; Madde 111 hükümlerine göre imha edilmesi, niteliğinin değiştirilmesi veya müsaderesi ile anında işlem yapılması mümkün olabilmektedir. Markanızı koruma altına almak için yapılan işlemlere marka tescil denir. Markanızı taklitlerine karşı gümrüklerde de korumak için profesyonel danışmanlarımız sizin için Efor sarfetmeye hazır.

 

Marka/Patent vb. fikri mülkiyet hakkıma ait olarak gümrüklerde korunma sağlanmasını istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Fikri ve sınai mülkiyet hakları mevzuatına göre korunması gereken haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Gümrük Yönetmeliğinin 103 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması talebi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde “E-İşlemler/ Uygulamalar ” başlığı altında yer alan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” yoluyla online olarak yapılması gerekmektedir.

 

Hangi eşyaya fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri uygulanmaz?

Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşya ile ticari mahiyette olmayan ve gümrük vergisi muafiyeti sınırları içinde kalan hediyelik eşya için fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri uygulanmaz. Aynı şekilde, fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken haklar ile korunmuş ve hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyanın; hak sahibinin rızası dışında bir gümrük işlemine tabi tutulması veya hak sahibinin onayladığından farklı şartlarda üretilmesi veya başka şartlarda bir marka taşıması halinde, söz konusu eşya için fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri uygulanmaz.

 

Önceki yıllarda elden imzalayarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderdiğim ve koruma sağladığım marka hakkıma ilişkin olarak yine aynı işlem mi gerçekleştiriliyor?

26/3/2013 tarihli, 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No:1) uyarınca, fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde korunma başvurusunun elden imzalanıp gönderilerek yapılması mümkün bulunmamaktadır. Mezkur başvuruların, anılan Tebliğ kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde E-İşlemler başlığı altında yer alan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” yoluyla online olarak yapılması gerekmektedir.

 

“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” yoluyla elektronik olarak yapacağım başvuruya hangi belgeleri eklemem gerekmektedir?

Hak sahiplerinin elektronik olarak başvuru yapabilmelerine imkan sağlayan programın ilgili ekranlarında hak sahipliğini kanıtlayan belgenin, başvurunun hak sahibinin temsilcisi tarafından yapılması durumunda temsil yetkisini kanıtlayan belgenin, hak sahibinin tüzel kişilik olması ve başvurunun hak sahibince yapılması durumunda tüzel kişiliği temsilen başvuru yapan kişinin tüzel kişiliği temsil yetkisini kanıtlayan imza sirkülerinin uygun formatlarda sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca, korunması istenilen marka/patent vb. hakka ait tescil belgesinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

“Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” yoluyla yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde eşyaya gümrük idareleri nezdinde korunma azami olarak ne kadar süre ile sağlanmaktadır?

26/3/2013 tarihli, 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No:1) kapsamında Bakanlığımız internet sayfasında E-İşlemler başlığı altında yer alan “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı” yoluyla yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde, başvuru tarihinden itibaren azami 1 yıllık süre ile gümrük idareleri nezdinde korunma sağlanmaktadır.

 

Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği kesinleşen eşyaya ilişkin işlemler nelerdir?

Yetkili mahkemenin söz konusu eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verdiği hallerde, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır. a) Eşyanın imhasına karar verildiği takdirde, masraflar eşya sahibine ait olmak üzere eşya tasfiye hükümlerine göre imha edilir. b) Eşyanın niteliklerinin değiştirilmesinden sonra eşya sahibine teslimine karar verilmesi halinde, eşyanın nitelikleri hiçbir şekilde ilk haline gelemeyecek şekilde değiştirilir. Marka ve etiketlerinin sökülmesi eşyanın niteliklerinin değişmesi için yeterli kabul edilmez. Bu işlemlere ilişkin masraflar eşya sahibi tarafından karşılanır. Eşyaya ilişkin, niteliklerinin değiştirilmesinden önce bir gümrük beyannamesi verilmiş olması halinde, söz konusu beyanname iptal edilir. Eşyanın nitelikleri değiştirilmeksizin yeniden ihraç edilmesi şeklindeki talepler reddedilir. c) Sahte veya korsan eşyanın müsaderesine karar verilmesi halinde, eşyanın tasfiye hükümlerine tabi tutulmasından önce (b) bendinde belirtildiği şekilde nitelikleri değiştirilir.

 

Fikri ve Sınai hak ihlalinde bulunan eşya için izin verilmeyecek işlemler nelerdir?

Fikri ve sınai hakları ihlal ettiği gerekçesiyle işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyanın, a) Türkiye Gümrük Bölgesine girişine, b) Serbest dolaşıma girişine, c) Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesine, ç) İhracına, d) Yeniden ihracına, e) Şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulmasına, f) Serbest bölgeye konulmasına, İzin verilmez.

 

Fikri ve Sınai Hak ihlali sonucu gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyaya bu kararından sonra yapılacak işlemler nelerdir?

Hak sahibinin başvurusu üzerine gümrük idaresince, eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulması veya alıkonulmasına ilişkin alınan kararın hak sahibine belgegeçer ile veya ilgili idarenin elektronik posta adresinden yapılacak bildirimden itibaren veya res’en gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşyaya ilişkin olarak da hak sahibinin başvuru tarihinden itibaren on iş günü içinde, hak sahibinin; yetkili mahkemede dava açması ve ihtiyati tedbir kararı alması veya yetkili mahkeme dışında bir mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alması ve ihtiyati tedbir kararının alındığı tarihten itibaren on gün içinde yetkili mahkemede dava açması ve bu durumu gösterir bir belgenin gümrük idaresine ibrazı gerekir. Haklı bir mazeretin bulunması halinde gümrük idaresi bu süreyi en fazla on iş gününe kadar uzatabilir. Bozulabilir eşyada birinci fıkrada belirtilen süre üç iş günüdür ve bu süre uzatılamaz. Birinci fıkra uyarınca işlem yapılmaması veya 105 inci maddede yer alan usul çerçevesinde anlaşma sağlanamaması halinde eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır.

Gümrük Marka Koruma ile ilgili Tüm Hizmetler. Efor Patent Tescilleyin Sizin Olsun!