5 Başlıkta KOBİ’ler İçin İnovasyon Yönetimi

İnovasyon Yönetimi

İnovasyon, fikirlerin kar getirecek şekilde hayata geçirilmesi sürecidir. Sosyal ve ekonomik olarak değer yaratan buluş ve içgörünün kesişim kümesi, değer yaratacak şekilde yeni fikirlerin, ürün ve süreçlere dönüştürülmesidir. Kısaca inovasyon değer yaratan, karlılığı arttıran, maliyetleri azaltan fikirleri uygulamaya geçirmeye yönelik faaliyetler bütünüdür.

 

İnovasyonda; küreselleşme, büyük firmaların niş alanlarına odaklanması, pazar ve teknolojideki hızlı değişim ve daha talepkâr müşteriler önemli olmaktadır. Aynı zamanda çevreye verilen zararlar inovasyon ile azalmaktadır. Büyüme hızını arttırarak verimlilik, refah ve yaşam kalitesini arttırmaktadır.  

 

Bir firmanın inovasyon yeteneği; inovasyon çıktıları yaratabilme potansiyeli ya da yeni ürün/hizmet ve süreçler geliştirme yeteneği olarak tanımlanabilir. İnovasyon yeteneğinin bağlı olduğu bazı başlıklar bulunmaktadır. Bu başlıklar;

 • İnovasyon yönetimi
 • Strateji
 • Kolaylaştırıcılar
 • İnovasyon süreçleri
 • İnovasyon çıktıları

 

İnovasyon yönetimi; strateji, kolaylaştırıcılar, inovasyon süreçleri ve inovasyon çıktıları olarak alt dallara ayrılmaktadır. Strateji; inovasyon stratejisi ve liderlik olarak ikiye ayrılmaktadır. Kolaylaştırıcılar;  kaynaklar, inovasyon kültürü, işbirliği, organizasyon yapısı, öğrenme, temel yetkinliklerdir. İnovasyon süreçleri; fikir geliştirme, fikir seçimi, proje geliştirme, uygulama ve ticarileştirmedir. İnovasyon çıktıları; firma performansı ve inovasyon performansı olarak ayrılmaktadır. 

İnovasyon yeteneğinde bulunan başlıklar kadar bu süreç içerinde firmanın sorması gereken bazı sorular da bulunmaktadır. 

 • Nereye ulaşmak istiyoruz?
 • İnovasyonun stratejik hedeflerinize katkısı nedir?
 • Hangi öncelikli alanlar inovasyon projelerimizin konusu olacak?
 • Şu anda yürüyen inovasyon projeleri neler?
 • Hedeflerimize ulaşmak için inovasyon projelerimizi nasıl yönetiyoruz?

 

İnovasyon çıktıları ise; finansal çıktılar, işlem/metot çıktıları, müşteri/alıcı çıktıları, personel (insan kaynakları) çıktıları olmalıdır.

Sonuç olarak inovasyon süreçleri değerlendirildiğinde, KOBİ’ler inovasyon performansına bağlı olarak hedeflerimiz nelerdi ve neler oldu sorularına yanıt aramalıdırlar. 

 

1- İNOVASYON YÖNETİMİ

İnovasyon yönetimi, ekonomik ve sosyal bir katma değeri olan, yeni, farklı, orjinal ve yaratıcı buluşların en temel özne olduğu, tüm organizasyonu fırsatları yakalayacak ve pazar payını artıracak şekilde iç ve dış faktörlerle etkileyen, sürekli bir faaliyettir. 

 

2- İNOVASYON STRATEJİSİ

Bir şirkette inovasyon faaliyetlerinin başarısı, inovasyon stratejisinin şirketin kurumsal stratejisi ile bütünleşmiş olmasına bağlıdır. Doğru İnovasyon stratejileri geliştirebilmek için şirkette çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak, iş yapılan pazarı tanımak, paydaşların kimler olduğunu ve beklentilerinin neler olduğunu bilmek, pazarın, paydaşların ve çalışanların ihtiyaçlarını bir vizyon etrafında birleştirmek, bu vizyonun, herkes tarafından paylaşılan bir vizyon olmasını sağlamak,şirketin hedeflerini, misyonunu ve stratejik planını hazırlamak gerekmektedir.

3- KOLAYLAŞTIRICILAR

 • İnovasyon da kolaylaştırıcılar;
 • Kaynaklar
 • İnovasyon Kültürü
 • İşbirliği
 • Organizasyon Yapısı
 • Öğrenme
 • Temel Yetkinlikler

 

4- İNOVASYON SÜREÇLERİ

Bir şirket için inovasyon faaliyetleri, sürekliliği olan bir faaliyet olarak düşünülmeli ve bu süreci

planlarken belirlenen adımlar süreklilik arz edebilecek yapıda olmalıdır.

İnovasyon Sürecinin Adımları

Fırsatların Yakalanması: Olası inovasyon fikirleri, çeşitli ihtiyaçlardan doğabilecek veya mevcut tekniğe yenilik getirme ihtiyacı veya yeni bir düzenlemeye uyma zorunluluğu ya da rakiplerinizin yaptığı çalışmalardan kaynaklanıyor olabilir. Rekabet gücünü kaybetmek istemeyen bir şirketin bu tür verileri sürekli tarıyor ve değerlendiriyor olması gerekmektedir.

 

Stratejik seçimin yapılması: Veriler tarandıktan sonraki adım stratejik olarak en önemli olan, en büyük rekabet avantajını sunan veriyi belirlemek ve onun için kaynak ayırmaktır.

 

Gerekli bilginin edinilmesi: Hangi veriye yanıt verileceği belirledikten sonra, sıra, belirlenen veri doğrultusunda yazılı veya yazısız bilgilerin toplanıp bu bilgilerin en verimli uygulamayı sağlayacak şekilde birleştirilmesidir. 

 

Çözümün geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi: Bilgi kaynakları bir araya getirilip geliştirme işleminin nasıl yapılacağını belirledikten sonra ürün, hizmet veya süreç ortaya çıkana kadar araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülür. Sürekli taranan veriler yardımıyla hizmetin pazarlanması veya sürecin ticari kullanımı ile ilgili en önemli kriterler belirlenip uygulamaya geçirilir.

 

Öğrenme: Bu aşama, kendisine ulaşılana kadar geçilen aşamalarla ilgili kazanılan olumlu ya da olumsuz tecrübeler ışığında sürecin eksikliklerinin belirlenmesi, düzeltme ve değişikliklerinin yapılması suretiyle, inovasyon sürecinin mihenk taşı olan ‘süreklilik’ kriterinin oluşmasına olanak sağlayan aşamadır.

5- İNOVASYON ÇIKTILARI

İnovasyon Performansı

 1. Hedef
 2. Değer Ölçümü

 

İnovasyon Performansının Bağlı Olduğu Durumlar;

 • Metot
 • Personel
 • Müşteri
 • Finans

 

Her geçen gün büyüyen pazarda KOBİ’lerin inovasyon süreçlerinde destek olmak için çalışmaktayız. Efor Patent ailesi olarak sizlere güvenilir hizmet vermeyi ilke edinmekteyiz.

Tescilleyin sizin olsun.